วิสัยทัศน์ 

 

“โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากรจัดการศึกษาพัฒนานักเรียน ให้เป็นคน ดี  เก่ง 
มีความสุข  มีใจรักษ์ท้องถิ่นตน มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ
และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 
   
   
 
 
 

พันธกิจ

  1) การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีความรักในท้องถิ่นของตนเอง และมีคุณธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร  สื่อและเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา
3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  และชุมชน ในการจัดการศึกษา
4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น