กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจารึก นาคมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
   
       

นายกิตติภัทร     ทองคำดี
ครู

 นางสาวรัชนี   แข็งหมัด
ครู

 


น.ส.ประนอม     คำแสน
ครู
   
         

 นางสาวนัฐฐนันธ์   สุวิลาวงษ์
ครู

นางปิยทัศน์  ศุภเจริญลาภ
ครู

 


 นางสาววรัญญา  เรือนกาศ
ครู
   
         
   

 นางสาวณัฐถานันท์ หันถา
ครู
   
       
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฐิติมา   คล้ายชม
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
       

นางสาวแสงมณี   ผมปัน
ครู
 

นางวันทนา   จันทร์หอม
ครู
 

นางปราณิตรา   พืชเนาวรัตน์
ครู
   
         

นายบุญบูรณ์   มณีแดง
ครู
 

นายมนัสชัย   ชั่งทอง
ครู
 

นางสาวอภิรดา   บุญโยประการ
ครู
   
         
 

นางสาวปรียกัญญา  วัฒนพงษ์ 
พนักงานจ้าง
 
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุรัตน์        แปรงทอง
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรวิทยาศาสตร์
   
       

น.ส.นิลุบล   เจริญพืช
ครู

นางยุพาพร     เลาสัตย์
ครู
 

นางวรวรรณินี   เรือนวรสรณ์
ครู
   
         
 

นางภัทราพร     เกิดทุ่งยั้ง
ครู

น.ส.วรรณภา    ชัยชลอ
ครู
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นายธีรวัฒน์     ดอกคำใต้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
   
       

นางระพีพรรณ   ลิ้มศิริวงศ์
ครู

น.ส.ชนิสรา   อาสาหม้อ
ครู

นายพีระ   มะโนวงษ์
พนักงานจ้าง
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสิทธิศักดิ์     อูปแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
       

นางกัญญารัตน์   ศรีสมบัติ
ครู

นายโชคชัย คำไวย์
ครู
 

นายฐิติพันธ์   กุลศิริ
ครู
   
         

นายประทีป   จันทรา 
ครู

นางสาวทิวาพร   จันทาพูน
ครู

นายอดิเทพ   บุตรทอง 
พนักงานจ้าง
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นายอมรเทพ สุรินวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 
       

นายประเสริฐ   วงศ์ดาว
ครู

นางชิดชนก       เปรมปรี
ครู

นางสาวมะลิ      พานิชย์วิลัย
ครู
   
         

นายสามารถ   สร้อยสาย
ครู

น.ส.ปาริฉัตร     เพชรดี 
พนักงานจ้าง

นางณัฎฐนิชา   แสงจันทร์
พนักงานจ้าง
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

--
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
       

 นางรัชนี เกียรติสาร
ครู

นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์
ครู

 นางสาวทวีพร   ช่วยศรี
พนักงานจ้าง
   
         
   

 นายวีระ   ฉิมพลี
พนักงานจ้าง
   
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพละศึกษา

นางสาวสายพิณ  งูคำ    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขะพละศึกษา
   
       

 นายปรเมศร์   มิ่งประเสริฐ
ครู
 

นางสาววันดี      สหชาติ 
ครู
 

 น.ส.ธนาภรณ์   โฆษ์สงวน
พนักงานจ้าง