ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
   


หลวงศรีพนมมาศนายอำเภอลับแล  ได้ขอแรงกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรช่วยกันระดม         ทำโรงเรียนเครื่องผูกขึ้นที่ม่อนชิงช้าตั้งอยู่ระหว่างบ้านคอกช้าง  ยางกะใดหน้าวัดฝ่ายหินติดกับถนน     ศรีพนม  1  หลัง  โดยกว้าง  10  ศอกยาว  10  วา  หลวงศรีพนมมาศได้ออกเงินส่วนตัวใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรียน  รวม  378  บาท  48  อัฐ  และได้เปิดสอนนักเรียนเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  ร.ศ. 124      ( พ.ศ.  2448)  มีนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก  75  คน  ครูเผือดเป็นครูสอน  หลวงศรีพนมมาศได้ยกพื้นที่ดินและโรงเรียนให้เป็นของรัฐบาล ต่อมาในปี  พ.ศ.  2450  เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรง            พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ได้เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร  เมืองสุโขทัย      เมืองสวรรคโลก  เมืองอุตรดิตถ์  และเมืองพิษณุโลก  ขณะที่เสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ์  พระองค์ได้เสด็จตามถนนอินใจมีไปเมืองลับแลมีพระราชนิพนธ์ไว้ว่า“พระศรีพนมมาศได้จัดแต่งที่พักไว้ที่ตำบลม่อนชิงช้า  ที่ริมที่พักนี้พระศรีพนมมาศกับข้าราชการและราษฎรได้เรี่ยไรกันสร้างโรงเรียนขึ้นโรงหนึ่ง  ซึ่งขอให้ข้าพเจ้าเปิด  ข้าพเจ้าได้เปิดให้เวลาบ่ายวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2450  นั้นและให้นามว่า  "โรงเรียนพนมมาศพิทยากร” พุทธศักราช  2458  กระทรวงธรรมการได้ขยายการศึกษาสำหรับสตรีตามแผนการศึกษาให้เด็กและสตรีได้เรียนภาษาไทยและฝึกการฝีมือการเรือนจึงจัดสรรเงินอุดหนุนให้  2,000  บาท  สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  ณ  สนามโรงเรียนพนมมาศ  ห่างกันระยะประมาณ  100  เมตร  ในบริเวณพื้นที่ดินแห่งเดียวกันชื่อว่า “โรงเรียนสตรีสมปองวิทยานาถ”พุทธศักราช  2484  กระทรวงธรรมการได้ปฏิรูปเป็นกระทรวงศึกษาธิการ  จัดระบบการศึกษาเป็นสหศึกษาคือให้นักเรียนชายหญิงเรียนวิชาสามัญรวมชั้นเดียวกัน  ให้เงินอุดหนุน  4,000  บาท  รื้อถอน  โรงเรียนพนมมาศพิทยากรกับโรงเรียนสตรีสมปองวิทยานาถ  ทั้ง  2  แห่ง  ออกจากกลางสนามปัจจุบัน  แล้วสร้างอาคารไม้สัก    2  ชั้น ๆบนมี  3  ห้องเรียนเป็นห้องเรียนชั้นประถมปีที่  2 – 4 ส่วนชั้นล่างเป็นพื้นกระดานไม้สัก  ล้อมด้วยลูกกรงไม้สักเป็นห้องโถง  เป็นห้องเรียนชั้นเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยุบรวม  ครูนักเรียนชาย หญิง อยู่รวมในโรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาวันที่  1  เมษายน  2506  ได้โอนจากโรงเรียนประชาบาลมาอยู่ในสังกัดเทศบาลตำบล     ศรีพนมมาศ สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีอาคารไม้ 1 หลัง หอประชุมชั่วคราว 1 หลัง บ้านพักครู  1หลัง  ส้วม  1  หลัง  5  ที่   จำนวนครูชาย  17  คน  ครูหญิง  6  รวม  23  คน  ภารโรง  2  คน  นักเรียนชาย – หญิง  รวม780  คน  และได้เปิดขยายชั้นประถมศึกษา   ตอนปลายขึ้น  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2506  ตาม พ.ร.บ.  ประถมศึกษา  2478
พุทธศักราช  2549  ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3) ขึ้น  โดยเปิดมัธยมศึกษา ปีที่  1    จนถึงปัจจุบัน  ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร”  สังกัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย