::งาน "ลานวัฒนธรรม 8 วิถีพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล" ปี 2560 ::โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี 2560
   
::โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ::เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
   
::๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช ::อำลาชีวิตข้าราชการ
   
::สถานศึกษาพอเพียงปี 2559 ::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 60
   
::ประเพณีก้างบูยา ::TOT young club
   
::วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ::การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร 10
   
::ถวายพระพร ร 10 ::ทักษะวิชาการ ปี 2560