คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

นายเจษฎา   ศรุติสต
นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ


ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายสมหมาย ชัยดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี

ตำบลศรีพนมมาศ

นางปราณีย์ เดชบุญยง
รองนายกเทศมนตรี

ตำบลศรีพนมมาศ

นางพรรณปพร มั่นยวน
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ตำบลศรีพนมมาศ
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 

นายจรูญ ตันติรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร


นางเพ็ชรรี อ้นทองทิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     

นางทมาภรณ์ ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะครูสายชั้นอนุบาล

นางมะลิ ตรีภูริทัต
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรุ้งนภา ก๋าสมุทร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมานิดา คำโอด
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวจิรวรรณ จันทร์แจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

หัวหน้าสายชั้น

นายธวัชชัย เพ็งสืบ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสมฤทธิ์ อยู่มั้นใจ
ครู 
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางหทัยรัตน์ อ่อนวงค์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวนิยะฉัตร เอมะสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพศิกา เทศปาน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
         
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางชิดชนก เปรมปรี
ครู
ครูประจำชั้น ป. 1/1

หัวหน้าสายชั้น

นางทิวาพร จันทาพูน
ครู
ครูประจำชั้น ป. 1/2

นางระพีพรรณ ลิ้มศิริวงศ
ครู
ครูประจำชั้น ป. 1/3

นางวรวรรณินี เรืองวรสรณ์
ครู
ครูพิเศษูประจำชั้น ป.1

นางสาวธนาภรณ์ โฆษ์สงวน
พนักงานจ้าง
ครูพิเศษูประจำชั้น ป.1
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวันดี สหชาติ
ครู
ครูประจำชั้น ป. 2/1

หัวหน้าสายชั้น

นางปิยทัศน์ ศุภเจริญลาภ
ครู
ครูประจำชั้น ป. 2/2

นางสาวปรียกัญญา วัฒนพงษ์
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น ป. 2/3

นายโชคชัย คำไวย์
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป. 2

นางสาวปาริฉัตร เพชรดี
พนักงานจ้าง
ครูพิเศษสายชั้น ป. 2
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางปราณิตรา พืชเนาวรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ป. 3/1

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวประนอม คำแสน
ครู
ครูประจำชั้น ป. 3/2

นางภัทราพร เกิดทุ่งยั้ง
ครู
ครูประจำชั้น ป. 3/3

นางสาวสายพิณ งูคำ
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป. 3

นายประเสริฐ วงค์ดาว
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป. 3

นางสาวณัฎฐนิชา แสงจันทร์
พนักงานจ้าง
ครูพิเศษสายชั้น ป. 3
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายบุญบูรณ์ มณีแดง
ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/1

นางสาวนิลุบล เจริฐพืช
ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/2


นางสาวมะลิ พานิชวิลัย
ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/3

หัวหน้าสายชั้น

นางสาววรัญญา เรือนกาศ
ครู
ครูพิเศษประจำชั้น ป.4

นายอดิเทพ บุตรทอง
พนักงานจ้าง
ครูพิเศษประจำชั้น ป.4
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายอมรเทพ สุรินวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ป. 5/1

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวแสงมณี ผมปัน
ครู
ครูประจำชั้น ป. 5/2

นางสาวทวีพร ช่วยศรี
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น ป. 5/3

 นายฐิติพันธ์ กุลศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.5


 นางสาวณัฐถานันท์ หันถา
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.5


 นายวีระ ฉิมพลี
พนักงานจ้าง
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายกิตติภัทร ทองคำดี
ครู
ครูประจำชั้น ป. 6/1

หัวหน้าสายชั้น

นางยุพาพร เลาสัตย์
ครู
ครูประจำชั้น ป. 6/2

 นายมนัสชัย ชั่งทอง
ครู
ครูประจำชั้น ป. 6/2

 นางรัชนี เกียรติสาร
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6

 นางกัญญารัตน์ ศรีสมบัติ
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายพีระ มะโนวงษ์
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น ม.1/1

นายประทีป จันทรา
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/2

นางวันทนา จันทร์หอม
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/3

หัวหน้าสายชั้น

นางเพ็ชชรี อ้นทองทิม
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม.1

นางสาวรัชนี แข็งหมัด
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม. 1

นายปรเมศร์ มิ่งประเสริฐ
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม. 1
คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายจารึก  นาคมูล
ครู
ครูประจำชั้น ม. 2/1

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวชนิสรา อาสาหม้อ
ครู
ครูประจำชั้น ม. 2/2


นายสามารถ สร้อยสาย
ครู
ครูประจำชั้น ม. 2/3
 
นางสุรัตน์ แปรงทอง
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม. 2

นางสาวอภิรดา บุณโยประการ
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม. 2
คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น ม. 3/1

หัวหน้าสายชั้น

นายสิทธิศักดิ์ อูปแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม. 3/2

นางสาววรรณภา ชัยชลอ
ครู
ครูประจำชั้น ม. 3/3

นายธีรวัตน์  ดอกคำใต้
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม. 3

นางฐิติมา คล้ายชม
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม.3

นางสาววิลาวัลย์ ขันอินทร์
ครู
ครูพิเศษสายชั้น ม.3
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางภัททิกา สุรินวงค์

นางสาววรางคณา บุญช่วย

นายวิชยุตม์ สายทอง

นายวิชิตา อิ่มชาลี
แม่บ้าน/นักการภารโรง

นายพล จันทะเคียน

นางสาวพรนภา ทองโม้

ายสมศักดิ์ พรมสุวรรณ

นางจุฑามาศ ติ๊บคำ

นายเพชร ช่วยศรี

นางถนอมสิน แสงสุข

นางศรีไพร ติ๊บคำ

นางเภา ใสดี

นางศรีไพร ติ๊บคำ

นายหลง บางฟั่น
นายมา บางแช่ม
นางมณี คำแสน