::โครงสร้างการบริหารงาน
 

บทคัดย่อ   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
 
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4 หน้าที่ 5
 
 
 
::แจ้งข่าวสารภายในโรงเรียนเทศบาลศรีพนนมาศพิทยากร
หน้าที 1 หน้าที่ 2
::คุณสมบัติการรับสมัครนักเรียนใหม่
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
บทคัดย่อเผยแพร่ ครูณัฐถานันนท์ หันถา
บทคัดย่อเผยแพร่ ครูประนอม คำแสน
บทคัดย่อเผยแพร่ ครูรุ่งนภา ก๋าสมุทร์
บทคัดย่อเผยแพร่ ครูวันดี สหชาติ
บทคัดย่อเผยแพร่ ครูนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์
บทคัดย่อเผยแพร่ ครูฐิติมา คล้ายชม
---- บทคัดย่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ
---- บทคัดย่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ฯ

--

       
 
 
 
 
         
ประวัติโรงเรียน
www.spmmschool.com พัฒนาระบบโดย
ผู้ก่อตั้ง www.facebook/spmm IT Sriphanommas Team
คณะกรรมการสถานศึกษา E-mail:Phanommasschool@gmail.com E-mail:chokchai.cumwai@gmail.com
ตราสัญลักษณ์    
วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
     
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
สังกัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
เลขที่ 326 ถนนเขาน้ำตก ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 5543 1081